VALTRA - Power Partner

ZBIERANIE INFORMACJI

Informacje osobiste

AgroJurek moe poprosi uytkownika o podanie informacji osobistych w przypadku rejestracji uytkownika, realizacji patnoci, brania udziau w konkursie lub loterii albo odwiedzania strony wymagajcej autoryzacji. Te informacje osobiste mog obejmowa nazwisko, adres e-mail, identyfikator uytkownika, nazw domeny, adres URL, adres korespondencyjny i numer telefonu. AgroJurek mog te interesowa dane demograficzne, takie jak wiek, pe, kod pocztowy, wyksztacenie, system operacyjny, preferencje i zakres zainteresowa uytkownika oraz to, czy jest osob prywatn, czy reprezentuje firm. Rezygnacja z zarejestrowania si i podania tych informacji nie przeszkadza w korzystaniu z wikszoci obszarw witryny internetowej AgroJurek.

Informacje o konfiguracji systemu

Gdy uytkownik odwiedza witryn internetow AgroJurek lub korzysta z usug online tej firmy, w dziennikach serwerw s automatycznie zbierane pewne informacje o sprzcie i oprogramowaniu komputera uytkownika. Te informacje mog obejmowa adres IP, informacje w plikach cookie, identyfikator GUID, informacje o komputerze i systemie operacyjnym, opis i sposb uywania podczonych produktw firmy AgroJurek, typ przegldarki, nazwy domen, czasy dostpu, informacje o dostawcy usug i adresy witryn internetowych, z ktrych nastpio przekierowanie.

Informacje o korzystaniu z witryny internetowej

AgroJurek i jej zewntrzni dostawcy usug ledz informacje, ktre nie umoliwiaj identyfikacji uytkownika, o sposobie korzystania z witryny internetowej AgroJurek, stosujc pliki cookie, identyfikatory GUID, znaczniki internetowe i zbiorcze sygnay internetowe. ledz te dane dotyczce nawigacji (pliki dziennikw, dzienniki serwerw i tzw. strumienie klikni). Dziki temu AgroJurek wie, jak uytkownik korzysta z jej usug w trybie online, i za jego zgod moe powiza t wiedz z informacjami osobistymi w celu odpowiedniego dostosowania udostpnianej zawartoci. S rwnie zbierane informacje o adresie URL wczeniej odwiedzonej witryny internetowej oraz o godzinach korzystania z witryny internetowej AgroJurek. Ponadto s ledzone strony odwiedzane w ramach tej witryny internetowej oraz szczegy wszelkich transakcji (pobieranie plikw, zamwienia, dania i polecenia). Przegldark mona skonfigurowa do powiadamiania uytkownika o wysyaniu pliku cookie albo odmawiania obsugi plikw cookie lub usuwania ich, ale w takim przypadku pewne funkcje witryny internetowej AgroJurek mog nie dziaa.

SPOSB KORZYSTANIA Z INFORMACJI

Informacje osobiste

Za wyran zgod uytkownika AgroJurek zbiera i integruje jego informacje osobiste, a nastpnie uywa ich do ulepszania i personalizowania obsugi swojej witryny internetowej, produktw i usug. AgroJurek korzysta z tych informacji do komunikowania si z uytkownikiem za porednictwem Internetu, poczty e-mail, poczty tradycyjnej lub telefonu wycznie po udzieleniu przez niego wyranej zgody na tak komunikacj. Jedynym wyjtkiem od tych Zasad s wiadomoci e-mail usug informujce uytkownika o przerwach w dziaaniu systemu, problemach dotyczcych oferty, zawierajce przypomnienia hase itp. Ponadto na podstawie podsumowanych danych anonimowych s tworzone statystyki i raporty do rnych celw biznesowych. AgroJurek moe tworzy podsumowania danych anonimowych i udostpnia dane anonimowe partnerom marketingowym w celu oferowania wszystkim klientom moliwie najatrakcyjniejszych produktw i usug oraz ulepszania zawartoci i usug.

Sporadycznie AgroJurek zleca innym firmom wiadczenie ograniczonych usug w jej imieniu, takich jak obsuga i dostarczanie przesyek, obsuga klienta, przetwarzanie transakcji oraz wykonywanie analiz statystycznych usug AgroJurek. Te firmy otrzymuj tylko informacje osobiste (takie jak adres e-mail) potrzebne do udostpniania okrelonego rodzaju usug. Dostawcy usug AgroJurek s zobowizani do zachowania poufnoci informacji uytkownikw i nie mog ich uywa w adnych innych celach.

Od czasu do czasu AgroJurek uzupenia informacje zbierane w witrynie o informacje uzyskane drog inn ni elektroniczna lub od innych podmiotw. Te informacje s uywane do precyzyjniejszego okrelania profilu klienta i do gromadzenia biznesowych informacji kontaktowych. Takie informacje uzupeniajce s wic powizane z firmowymi informacjami kontaktowymi, a w niektrych przypadkach z informacjami umoliwiajcymi identyfikacj osoby.

Wiadomoci e-mail

AgroJurek okresowo wysya do zarejestrowanych uytkownikw wiadomoci e-mail z informacjami o swoich usugach. W wysyanej wiadomoci e-mail moe zosta uyty obrazek o nazwie ?single pixel GIF?, ktry pozwala przystosowa format wiadomoci do moliwoci komputera adresata. Za pomoc tej technologii jest te okrelana czna liczba osb, ktre otwieraj wiadomoci wysane przez AgroJurek. Gdy uytkownik inicjuje odpowied, klikajc cze zawarte w wiadomoci e-mail, nastpuje przekierowanie do odpowiedniej strony internetowej. Odpowied jest rejestrowana, a nastpnie uywana w celu dostarczania uytkownikowi materiaw lepiej dopasowanych do jego zainteresowa.

Ujawnianie informacji

AgroJurek zachowuje poufno informacji umoliwiajcych identyfikacj uytkownika. Nie ujawnia ich osobom trzecim ani podmiotom, ktre nie musz mie do nich dostpu, chyba e zajd okrelone okolicznoci. Poniej wyszczeglniono dodatkowe okolicznoci, w jakich AgroJurek moe udostpnia informacje osobiste uytkownika:

AgroJurek ujawnia adres e-mail uytkownika innym uytkownikom, jeeli jest on uytkownikiem poleconym. W takim przypadku adres e-mail uytkownika zostaje ujawniony wycznie uytkownikowi, ktry bezporednio poleci uytkownika oraz uytkownika, ktry poleci uytkownika bezporednio polecajcego. Zgodnie z tym adres e-mail uytkownika jest ujawniany maksymalnie dwm innym uytkownikom. Jeeli uytkownik jest uytkownikiem polecajcym, jego adres jest ujawniany uytkownikom bezporednio przez niego poleconym (poziom 1) oraz uytkownikom porednio przez niego poleconym (poziom 2).

Niektrzy pracownicy, niezaleni podwykonawcy i dostawcy usug AgroJurek mog mie dostp do informacji umoliwiajcych identyfikacj uytkownika wycznie w zakresie niezbdnym do wspierania AgroJurek w prowadzeniu dziaalnoci. Ci pracownicy i podwykonawcy s zobowizani do przestrzegania zasad poufnoci i bezpieczestwa. Dostp do tych informacji mog mie filie, przedstawicielstwa i zewntrzni dostawcy usug AgroJurek w okolicznociach uznanych przez firm za uzasadnione.

AgroJurek moe ujawni informacje umoliwiajce identyfikacj uytkownika innej firmie w przypadku planowanego poczenia z t firm lub przejcia przez ni, a take dowolnej organizacji zaangaowanej w poczenie, przekazywanie lub sprzeda wasnoci czy podmiotw AgroJurek. Przed ujawnieniem danych umoliwiajcych identyfikacj uytkownika z innych przyczyn AgroJurek uzyska najpierw jego zgod, na przykad za porednictwem poczty e-mail, potwierdzenia klikniciem, moliwoci niewyraenia zgody drog elektroniczn lub w inny sposb. Jeli uytkownik umieci jakiekolwiek informacje w publicznym obszarze witryny internetowej AgroJurek, na przykad w pokojach rozmw albo na tablicach wiadomoci, bd one publicznie dostpne oraz mog zosta ponownie wykorzystane i opublikowane przez AgroJurek wedug jej uznania i zgodnie z Warunkami uytkowania. Te informacje mog zosta ujawnione w celu ochrony praw i wasnoci AgroJurek, w tym jej witryn internetowych.

AgroJurek moe rwnie udostpni informacje umoliwiajce identyfikacj uytkownika w odpowiedzi na dania organw cigania, decyzje sdu lub inne procesy prawne lub w przypadku gdy uzna, e takie ujawnienie jest niezbdne do zbadania, uniknicia lub zwalczenia nielegalnych dziaa, oszustw, zagroe fizycznych, ktre mog dotyczy uytkownika lub innych osb, zagroe dla bezpieczestwa pastwa, a take z innych powodw uzasadnionych obowizujcym prawem lub przepisami. Organizacja, ktra na mocy jednego z wyej podanych uwarunkowa uzyska dostp do informacji umoliwiajcych identyfikacj uytkownika, zostanie zobowizana przez AgroJurek do przestrzegania ujtych w tych Zasadach warunkw dotyczcych ochrony i obsugi informacji umoliwiajcych identyfikacj uytkownika.

Zakaz ujawniania

Z wyjtkiem przypadkw wymienionych powyej AgroJurek nie bdzie ujawnia informacji umoliwiajcych identyfikacj uytkownika innym podmiotom, w tym rwnie Reklamodawcom, bez jego wyranej zgody. Ponadto AgroJurek nie bdzie udostpnia, sprzedawa, wydzierawia ani w aden inny sposb ujawnia informacji osobistych uytkownika, listy adresw e-mail ani listy adresw pocztowych innym podmiotom do ich wasnych celw promocyjnych.

OCHRONA INFORMACJI

Zbierane w tej witrynie informacje osobiste mog by przechowywane i przetwarzane w Polsce oraz innych krajach, w ktrych AgroJurek ma lub bdzie miaa swoje filie, przedstawicielstwa i agencje. AgroJurek dokada wszelkich stara, aby zapewni bezpieczestwo informacji osobistych uytkownika. Stosowanych jest wiele przernych technologii i procedur zabezpiecze w celu ochrony informacji osobistych przed nieautoryzowanym dostpem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Informacje osobiste s na przykad przechowywane w systemach komputerowych o ograniczonym dostpie. Systemy te s umieszczone w specjalnie chronionych pomieszczeniach.